Waterschap Dollardzijlvest

Het Waterschap Reiderzijlvest ontstaat in 1969 na de fusie van de waterschappen Reiderland, Westerwolde en Pekel A. Het Waterschap Fiemel sluit zich in 1986 hierbij aan. Ook het Waterschap Drentse Veenmarken wordt opgeheven. Uit deze twee waterschappen ontstaat in 1992 het Waterschap Dollardzijlvest, dat dan 92.000 ha omvat.

De functie van het waterschap is veelzijdig geworden. Behalve onderhoud van watergangen en afvoer van water nemen aanvoer, kwaliteitsbeheer door zuivering en aanleg van boezems en natuurgebieden een belangrijke plaats in. Gedurende de jaren 1984, ‘85 en ‘86 worden de buitendijken op Deltahoogte gebracht. Onder toezicht en in op-dracht van Rijkswaterstaat wordt in 1988 begonnen met de bouw van een nieuwe schutsluis en een uitwateringssluis in de zeedijk bij Nieuwe Statenzijl.

Gemaal Hongerige Wolf.

Daar de sluis in de Carel Coenraadpolder is opgeheven wordt het water vanaf het gemaal Hongerige Wolf door het nieuw gegraven dijkkanaal naar Nieuwe Statenzijl afgevoerd en op de Dollard geloosd. De aanleiding voor de uitvoering van dit werk is de Deltawet en de vergroting van de afvoer van water via de Wester-woldse Aa. Het project is in 1991 gereed en het beheer wordt overgedragen aan het Waterschap Reiderzijlvest, nu Dollardzijlvest. Het beheer van de zeewering komt in handen van het Waterschap Omme-landerzeedijk.

De verwachting is dat in het begin van het nieuwe millennium twee waterschappen in Groningen en Drenthe het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer zullen verzorgen. De naam Dollardzijlvest wordt gewijzigd in Waterschap Hunze en de Aa’s. Het waterschapshuis staat dan in Veendam