Stichting Het Groninger Landschap

In 1981 hebben de Stichting Het Groninger Landschap en de Vereniging Natuurmonumenten een groot deel van de Dollard van de gem. Groningen gekocht. Het Groninger Landschap bezit nu vanaf het voormalige barakkenkamp tot aan de Duitse grens de kwelders en het voorland. De slikken zijn in eigendom van Natuurmonumenten. Het westelijke gedeelte vanaf het kamp tot aan de Punt van Reide is eigendom van agrariërs. Dat deel loopt door tot in de slikken.

De kwelders, in eigendom van agrariërs, worden met vrij hoge dichtheden beweid. Het Groninger Landschap heeft na aankoop van de kwelders het aantal stuks vee van 800 teruggebracht naar 580. De reden hiervoor is dat er minder nesten worden vertrapt en de vegetatie natuurlijker en gevarieerder wordt. Door regelgeving (o.a. melkquotering) van overheidswege is het aantal agrariërs, dat koeien brengt verminderd en wordt het aantal van 580 stuks vee niet gehaald. Gemiddeld lopen de laatste jaren ongeveer 200 stuks vee op de kwelders van Het Groninger Landschap.

Kwelders bij Nieuwe Statenzijl, met op de achtergrond vogelkijkhut, De Kiekkaaste.

Door de gevarieerde wijze van beheer van de Dollardkwelders is een afwisselend gebied ontstaan. Op de kwelders van Het Groninger Landschap is een brede strook riet ontstaan, waar moerasvogels als baardmannetje, snor, blauwborst en kiekendief zich prima thuis voelen. De kort begraasde gedeelten worden vooral benut door weidevogels en koloniebroeders, zoals kluut, meeuwen, kieviet en tureluur, en daarnaast pleisteren er duizenden ganzen. Veel vogelsoorten profiteren van het gevarieerde gebruik van de kwelders en broeden hier in grote getale.

De Dollard is door zijn geschiedenis en wijze van beheer een uniek gebied in de provincie Groningen én in Nederland.