Ruilverkaveling Beerta

Ruilverkaveling Beerta

Op 4-10-1984 wordt de akte van toedeling getekend, zodat na een moeilijke start (bb. B., deel II) de ruilverkaveling van 6000 ha vlot is verlopen. Mede door de Herinrichting Oost-Groningen en de Groningse- en Drentse Veenkoloniën kan ook in het kleigebied met een subsidiepercentage tot 40% kavelverbeteringswerk, erfbeplanting, drainage, erfverharding en aanleg van kavelpaden worden uitgevoerd.

De ontwatering is verbeterd, het gemaal Fiemel verbouwd. Nieuwe waterinlaten zijn gecreëerd, plattelandswegen verbeterd en fietspaden aangelegd.
Door de ruilverkaveling en de herinrichting zijn de leef- en werkomstandigheden sterk verbeterd. De ontsluiting van het gebied blijkt zeer belangrijk. De grondbankproef heeft ook hier zijn invloed gehad. Be-drijfsvergroting kan worden verkregen door erfpacht tegen een canon van 21/2% plus kosten. Herziening vindt plaats om de 6 jaar. De grondbank ressorteert nu onder de Domeinen. De laatste jaren is veel land in erfpacht overgegaan naar eigendom van de betrokken erfpachter.