Natuurreservaat De Tjamme

Natuurreservaat De Tjamme

Het 210 ha grote natuurgebied De Tjamme is door Staatsbosbeheer aangelegd en ingericht in het kader van de rvk. Beerta (1976-1984). Het oudste deel van het gebied De Hardenberg is ongeveer 200.000 jaar geleden door aardverschuivingen ontstaan. Rondom deze heuvel is in de laagten veen gevormd. Door menselijk ingrijpen zijn veen- en moerasgebieden omgevormd tot productieve landbouwgronden. Herinneringen aan het veenverleden zijn terug te vinden in de namen Munnikeveen, Veenweg, Beertsterhoogen, Zandhoogte en Hardenberg.

De inrichting van De Tjamme is in een beheersplan vastgelegd. De laag gelegen delen zijn als weidevogelgebied ingericht en de hogere delen als bos. Het is de bedoeling de natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden te ontwikkelen en te handhaven. Hierbij spelen bosbouwkundige en cultuurhistorische functies een rol. Staatsbosbeheer past Schotse Hooglanders toe als beheersinstrument. De dieren begrazen het gebied het jaar rond.

Natuurreservaat De Tjamme.

De belangrijkste functie van het bos is de houtteelt. Nevenfuncties zijn recreatie en natuur. Het beheer richt zich daarnaast op de ontwikkeling van botanische waarden. In het bos zijn nog geen beheersmaatregelen uitgevoerd, met uitzondering van de randen. Daar zijn boomvormers afgezet ten voordele van struikvormers. Zo ontstaat een dichte bosrand, een aantrekkelijke omgeving voor vogels.
In het zuidelijke deel gaat Staatsbosbeheer op den duur over op integrale begrazing. Het deel tussen De Tjamme en het bosgebied wordt jaarlijks één keer gemaaid en afgevoerd om verschraling te bevorderen. Aan de westkant is de bouwvoor verwijderd ter bevordering van de botanische mogelijkheden.