Maatschappij tot Exploitatie van het Munnikeveen B.V.

Het Munnikeveen is ooit een eiland in de Dollard geweest, genaamd Monnixveen. Het Grijze Vrouwenklooster en het naburige Grijze monnikenklooster nabij Midwolda hebben bepaalde rechten op het eiland. Na de drooglegging en de Reformatie wordt het betreffende land eigendom van de provincie Groningen. Ook de N.H. Kerk te Oostwold krijgt eigendomsrechten. Later komt een deel van het land in eigendom van de familie Hora. Het aandeel van de provincie gaat ingevolge de Staatsregeling van 1798 over op de Bataafse Republiek. Na 1812 komt het in handen van mr. H.O. Feith, archivaris in Groningen. Vervolgens hebben ook andere Groningse families eigendomsrechten verkregen.

In 1899 besluiten de eigenaren tot de oprichting van de N.V. tot Exploitatie van het Onverdeelde Munnikeveen, teneinde hun krachten te bundelen bij inpoldering. Geleidelijk is door diverse indijkingen het areaal uitgebreid. Door de indijking van de Carel Coenraadpolder in 1926 is er weer een stuk land bijgekomen, zodat het Munnikeveen dan 145 ha bouwland in eigendom heeft. Later is er nog een stuk bijgekocht. Munnikeveen bezit nu 151 ha met daarnaast 185 ha kwelder. Het bebouwde land ligt grotendeels in de Carel Coenraadpolder en in de Reiderwolderpolder.

De huidige rechtsvorm is de besloten vennootschap met 21 aandeelhouders en een driehoofdige directie, bestaande uit jhr. mr. R. Feith, mr. J.A. Greven, A. Volders namens de N.H. Kerk en mevr. D.J. Feith-de Graaff als directie-secretaresse. Notaris Lathouwers, jhr. mr. R. Feith en echtgenote voeren de administratie. Daar het Munnikeveen een B.V. is, moeten aandelen, die te koop zijn, eerst worden aangeboden aan de andere aandeelhouders. Hebben zij daar geen belangstelling voor, dan kunnen de aandelen met goedkeuring van de aandeelhouders aan derden worden verkocht.

Er zijn twaalf pachters, waarvan enkelen in maatschapsverband werken. In het pachtcontract is veelal de clausule opgenomen dat bij beëindiging de pacht overgaat op een familielid. Gebeurt dit niet, dan zijn meestal andere pachters gegadigden. Teneinde aandeelhouders, pachters en jachtgerechtigden met elkaar kennis te laten maken heeft R. Feith in 1989 een bijeenkomst met lunch in de Ennemaborg georganiseerd, die in 1994 en in 1997 is herhaald. In 1999 wordt het 100 jarige bestaan gevierd.