Gemeentelijke herindeling Finsterwolde

Het aantal inwoners bedraagt op 1-1-1990 2531. Belangrijke ontwikkelingen in het Finsterwolde zijn dorpsvernieuwingsprojecten en woonomgevingsplannen. In het kader van de subsidieregeling woningverbetering hebben meerdere particuliere woningen een zichtbare verbetering ondergaan.
De lederwarenfabriek aan de Veenweg, waarover in boek I wordt geschreven, heeft plaats gemaakt voor Post Pallets. Nieuwkomer is ook mechanisatiebedrijf Niestijl aan de Goldhoorn.

Molen bij Ganzedijk.

De molen op de Ganzedijk heeft een opknapbeurt gekregen. De rvk. Beerta heeft veranderingen te weeg gebracht door de aanleg van ontsluitingswegen, watergangen en landschapselementen, waarbij het natuurgebied De Tjamme voor Finsterwolde centraal staat als aansluiting op het gebied De Hardenberg.

Gemeente Reiderland vanaf 1 juli 1991

De gemeente Reiderland heeft op 1-7-1991 7180 inwoners en bestaat uit de kernen Beerta, Finsterwolde, Nieuweschans, Nieuw-Beerta, Drieborg en Ganzedijk. De oppervlakte bedraagt 10105 ha land en binnenwater en 5567 ha Dollard. De gemeente heeft 145 km aan wegen in eigendom, 25 km fietspad en 18 bruggen. Het aantal woningen bedraagt 3282. Reiderland heeft de beschikking over vier basisscholen.

Het aantal inwoners per kern is op 1-1-1997 als volgt:
Beerta 2203
Finsterwolde 2530 (incl. Ganzedijk en de polders)
Nieuweschans 1629
Drieborg 452 (incl. de polders)
Nieuw-Beerta 240

Gemeentehuis van de gemeente Reiderland te Beerta.

Onderstaand volgt een opsomming van de ontwikkelingen in de gemeente Reiderland per kern:

Beerta:
reconstructie van de Veenweg, herinrichting Vredesplein en omgeving toren. Verdwijning van het leegstaande gemeentehuis, Hotel Gemeentehuis, de boerderij van de gemeentewerken en de bijbehorende schuren. Bouw van het nieuwe verzorgingstehuis De Tjamme op de plaats van het gemeentehuis en Hotel Gemeentehuis. Verbouw bejaardentehuis De Tjamme tot nieuw gemeentehuis en officieel op 20-9-1996 geopend door H.J.H. Alders, Commissaris der Koningin in de provincie Groningen.

Nieuweschans:
in de verdere ontwikkeling van het bronnenbad blijkt de verkoop aan Koop Tjuchem positieve gevolgen te hebben. De verdwijning van de marechaussee en douane uit Nieuweschans. De bouw van het grenscomplex de Poort van Groningen. De aanleg van de Europaweg van het grenscomplex achter het dorp langs de Hoofdstraat (bij Kappa Triton), om het vrachtverkeer uit de kern te weren. Verbetering woonomgeving Oudezijl/ Stationsweg/ Verlengde Hoofdstraat. Het karakteristieke pakhuis van Watermann is door brand verloren gegaan.

Finsterwolde:
het per 1-1-1990 buiten gebruik gestelde gemeentehuis wordt na enkele jaren weer betrokken door het grootste deel van het bestuurlijke en ambtelijke apparaat van de gemeente Reiderland om de plannen voor het nieuwe verzorgingstehuis in Beerta en het nieuwe gemeentehuis gestalte te kunnen geven. Op 29-4-1996 neemt de gemeente definitief afscheid van het gebouw in Finsterwolde. Het gemeentelijke apparaat betrekt het tot gemeentehuis verbouwde verzorgingstehuis De Tjamme in Beerta. Finsterwolde blijft niet verstoken van het gemeentelijk gebeuren, want op 7-4-1993 wordt het nieuwe pand aan de Kerkeweg betrokken als onderkomen voor de buitendienst van Ruimtelijke Zaken en voor de bluseenheid Finsterwolde van de brandweer Reiderland. Het voormalige gemeentehuis is verkocht en biedt huisvesting aan een orgelmakerij.