Gemeentelijke herindeling Beerta

Het aantal inwoners bedraagt op 1-1-1990 2963. Een flinke daling ten opzichte van de laatste gegevens in boek II. Mede als gevolg van de rvk. Beerta (1976-1984) zijn kenmerkende veranderingen opgetreden, waarvan landschappelijke, recreatieve en infrastructurele aspecten zichtbaar zullen blijven. Genoemd kunnen daarbij worden:
– aanleg van wegen met bijbehorende werken;
– demping Beertsterdiep (tussen Chinees restaurant China You Yi en het stoomgemaal op het Winschoter Oostereinde) en aanleg parallelweg langs de Hoofdstraat;
– nieuwe waterlopen;
– reconstructie Beertsterdiep achter het dorp Beerta (tussen China You Yi en het Wilhelminaplein);
– aanleg fietspad Beerta – Nieuweschans;
– aanleg landschapselementen (o.a. bij de Beertsterplas);
– inrichting natuurgebied De Tjamme tussen Beerta en Finsterwolde.

’Herinnering’, een kunstwerk van Semma van Ooy in het Natuurreser-vaat De Tjamme.

Het dorp Beerta ondergaat in de loop der jaren enkele kenmerkende veranderingen. Boek II geeft nog een weergave van twee scholen, waarvan een nieuwe school met acht klassen (ontstaan door samenvoeging van de openbare lagere school in het dorp en de openbare lagere school te Beerta-West) en een landbouwhuishoudschool. De laatste school bestaat sedert 1981 niet meer en dankzij gezamenlijke inspanningen van het gemeentebestuur en de toenmalige Woningstichting Beerta (opgegaan in het Woningbeheer Reiderland) kan het casco van het gebouw worden verkregen, alsmede de ondergrond en wordt het omgetoverd tot een gebouw met zeven wooneenheden (in het Gronings Zeuv’n hoes’n).
Een andere kenmerkende verandering is de bedrijfsverplaatsing van het transportbedrijf Koning en Drenth B.V. aan de Hoofdstraat naar een terrein aan de Ulsderweg te Beerta. De invulling van het vrijgekomen terrein betreft als eerste een serie woningen in het kader van de sociale woningbouw en voldoende overblijvende kavels voor geïnteresseerden in de particuliere sector aan de rand van het Beertsterdiep.

Nederlands Hervormde Kerk te Nieuw-Beerta.

De drie kernen van de gemeente Beerta profiteren van de dorpsvernieuwingsplannen, waarbij subsidieregelingen voor woningverbetering door particulieren sterk in de belangstelling staan.
De volgende objecten zijn vermeldenswaard:
– de restauratie van de N.H. Kerk te Nieuw-Beerta;
– de verdwijning van café Hamming in Nieuw-Beerta;
– de bouw van het buurthuis Noorderlicht te Drieborg.