Afdeling Dollard

De Groninger Maatschappij van Landbouw (GMvL) fuseert op 1-1-1993 met het Drents-Veenkoloniale Landbouw Genootschap en gaat verder als Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie (NLTO). Door voortdurende schaalvergroting in de landbouw en de wens om de belangen efficiënter te behartigen, fuseert de afd. Beerta van de GMvL op 1-1-1995 met de ABTB en de CBTB. De nieuwe afdeling Dollard van de NLTO omvat de gem. Reiderland en een deel van de gem. Bellingwedde. Zij vergadert in Hotel De Nederlanden te Winschoten. Het bestuur bestaat uit zeven leden, die verspreid in het gebied wonen. Een lid van het AJK Oldambt wordt toegevoegd aan het bestuur. Harm Evert Waalkens (138a) is de eerste voorzitter van afd. Dollard. Hij wordt in 1997 opgevolgd door Hemmo Bolhuis (208).

De structuur van de belangenbehartiging verandert: vanaf 1995 ontstaan vakgroepen voor elk vakgebied. Aangelegenheden als grondgebruik en milieu, alsmede de gemeentelijke overlegcommissies vormen het mandaat van de afdeling. Zaken dicht bij huis raken elke ondernemer en worden op de voet gevolgd.

Meer koeien in het Oldambt.

De realisatie van de Blauwe Stad geeft veel beroering in de afd. Dollard. De grondhonger van de overheid is groot. Boeren elders uit het land komen naar het Oldambt om een bedrijf te starten. In de jaren negentig zijn relatief veel akkerbouwbedrijven omgevormd tot moderne melkveehouderijen. Dit resulteert in een meer ‘gemengde’ afd. Dollard, met leden uit de akkerbouw, melkvee- en vleesveehouderij. In 1999 telt de afd. Dollard 230 leden. In de wintermaanden wordt In den Stallen te Winschoten vergaderd. Het samengaan van de NLTO met de Fries-Flevolandse Land- en Tuinbouworganisatie (FLTO) op 1-1-1999 heeft voor de afdeling geen gevolgen.

Het huidige bestuur van de afd. Dollard bestaat uit:
H.M. Bolhuis, voorzitter, Finsterwolde.
J.H.A.M. v.d. Tillaart, penningmeester en vice-voorzitter, Vriescheloo.
J.G.H. Jurrius, secretaris, Blijham.
C.J. Onnes, Finsterwolde.
W.G.J. Beltman, Bellingwolde.
J. Tjalma, Beerta.
A. Delger-Rietema, Drieborg.